Jozua 1 - God belooft dat Hij meegaat! (nieuwjaar)

Preek Heemse, 1 januari 2021

Tekst: Jozua 1:1-9

 

U die geliefd bent in Jezus Christus,

[#1] We hebben 2022 achter ons gelaten. Het jaar is weggegleden.

Wat gaat het nieuw jaar ons brengen? Wat gaat er gebeuren? Geen mens die het weet.

Ik las dat een voorspeller een soort corona had voorspelt.

Tegelijk had hij ook zoveel mis dat ik dan denk: Logisch dat er wel een goede voorspelling bij zit.

Hoe zal het gaan met ons gemeente zijn: kunnen we elkaar weer ontmoeten?

Samen zingen in een volle kerk?

Hoe zal het gaan wat betreft je familie? Ouders, broers en zussen, kinderen, kleinkinderen?

Wat zal er met je portemonnee en de economie gebeuren nu het zo’n zware klap heeft gehad?

Hoe gaat het met je gezondheid en het sporten? Hoe gaat het met de vakantie?

Maar bovenal: Hoe zal het gaan met je relatie met God?

 

[#2] Vanmorgen staat Jozua op de grens van een nieuw land, het beloofde land.

Ze staan bij de ingang van het land, ze hebben er al zolang naar uitgekeken.

Mozes had hen tot nu toe geleid, maar er is geen gemakkelijke start.

Het eerste wat hier staat is: Mozes is gestorven. Hun leider is er niet meer.

Hoe moeten ze nu de Jordaan over? Hoe komen ze langs Jericho?

Hoe zal hun toekomst eruit zien, als er nog allerlei gevaren opdoemen?

Zo kan het soms moeilijk zijn om een stap verder te zetten.

Soms lijkt het of je voor een muur staat. Wat moet je gaan doen? De toekomst is soms zo onzeker?  

 

[#3] Als je het van jezelf verwacht lijkt het een onmogelijke opgaaf.

Maar laten we vanmorgen luisteren naar de manier waarop de HEER zijn volk moed inspreekt.

Hij geeft een nieuwe leider, Hij spreekt hen toe, Hij spoort hen aan:

God belooft dat Hij meegaat!

1. In wat voor situatie ook

2. Samen op pad

3. Naar een nieuwe toekomst

 

God belooft dat Hij meegaat in wat voor situatie ook

Zoals oud en nieuw een drempelmoment is, zo is dat ook hier in Jozua.

Al vanaf dat God Abraham het land beloofde, is het wachten op het moment dat ze binnentrekken.

Ze moesten eerst allerlei omwegen bewandelen, maar uit Egypte riep God zijn volk.

Dat het niet blijft bij woorden, maar dat er daden komen: dat ze werkelijk het land binnengaan.  

[#4] Maar wat kunnen ze verwachten van Jozua? Je ziet dat er veel van leiders wordt verwacht.

Juist in een situatie van crisis kan het vertrouwen gaan of komen. Velen hebben vertrouwen in Rutte.

Het vertrouwen in de koning is juist enorm gekelderd. Zal Jozua dit kunnen doen?

We kennen Jozua al heel lang. Vanaf het begin wordt hij door Mozes aangewezen.

Er staat hier dat hij een knecht is, maar dan wel de hoogste knecht:

Mooi vertaald is dan ook, de rechterhand van Mozes  

Hij moet in de strijd tegen Amalek de handen van Mozes omhoog houden.

Mozes had hem de handen opgelegd. Hij had de zegen gekregen.

 

Wat moet het voor hem als leider ook moeilijk zijn geweest!

Hoe moest het nu verder? Hoe komen ze de rivier over en het land in?

Zou hij, na zo’n grote leider als Mozes, vertrouwen van het volk krijgen?

Het mooiste is dat Jozua vanuit God de kracht krijgt. God spreekt met hem.

Hoe dat ging? Hoe hoort hij God praten? Misschien in zijn hoofd.

We weten het niet zo goed. Maar Jozua weet dat dit de Heer is.

God neemt hem waarschijnlijk mee naar een hoge berg: en wijst het hele gebied aan.

Jozua kan het land, het land van de Hethieten, het land Kanaän al zien liggen.

Van de hoge libanon daar in het Noorden, tot de woestijn in het zuiden.

Van de zee in het westen tot de grote rivier, de Eufraat in het oosten.

Een enorm gebied: Als Israël vandaag die grenzen zou aanhouden zou het heel wat oorlog opleveren.

Ik zal het jullie geven!

 

[#5] Israël is nog in de vlakte van Moab, opgesloten voor de Jordaan. Ze kunnen het land niet binnen.

Nog steeds zijn het gaan daden, maar opnieuw woorden van de Heer.

Hoe vaak hebben ze die woorden en beloftes niet al gehoord?

Zo kan het vandaag ook gaan als je de woorden van God hoort.

Je hoort dat God belooft: Ik zal er zijn! ik geef mijn belofte. Ik ga met je mee.

En dat is mooi als het je goed gaat, maar als het fout loopt? Is hij er echt in elke situatie?

Ook als het je veel verdriet krijgt? Als je maar moet hopen dat het beter wordt?

Als je onderzoeken moet ondergaan, zorgen hebt rondom je kinderen?

Als je het idee hebt alleen voor een moeilijk klus te staan. Zorgen hebt om gezondheid.

Je vrienden, je familie mist. Zo graag weer gewoon samen zou willen zijn.

Juist in de bijbel wordt het volk zo ook enorm op de proef gesteld.

Er is een toenemende spanning. Elke keer beloofd God weer het land.

Maar ze hebben er al veertig jaar niets van gezien. Wat een tijd!

Veertig jaar zwerven in de woestijn. Wij zijn het na bijna een jaar corona al wel zat!

Wat kan het moeilijk zijn om op God te blijven te vertrouwen.

 

[#6] Maar dan zegt God: ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.

Eenzaamheid en verlatenheid is één van de grootste moeiten die je in het leven kan ervaren.

De mens is gemaakt om te leven tussen andere mensen, om met elkaar te leven.

Zonder contacten, zonder mensen die om je heen staan houd je het niet vol.

Wordt leven geen leven meer. En zo was het zeker in de woestijn:

Als je in de woestijn los kwam te staan van andere mensen en aan je lot werd overgelaten,

Dan redde je het niet. Je hebt elkaar hard nodig om door de woestijn heen te komen.

Je hebt elkaar hard nodig, juist in moeilijke situaties.

 

[#7] Juist nu laat God zien: het zijn maar niet woorden. Ik ben een persoon: Ik ben bij je.

Ik wijk niet van je zijde, ik laat je niet alleen.

Ik zal je nooit, maar dan ook nooit, helemaal nooit alleen laten. In wat voor situatie ook.

Waar je ook in terecht komt.

Hij zegt niet: je krijgt een leven zonder zorgen, alles perfect om een rijtje.

Nee, er komt strijd, machten moeten overwonnen worden, maar: Ik laat je niet alleen.

Hij is trouwer dan een man of vrouw die bij het huwelijk trouw beloofd heeft.

Hij is nog trouwer dan een moeder of vader die haar kind nooit alleen zal laten.

Je hoeft niet bang te zijn dat je alleen komt te staan, dat God je vragen niet zal horen.

Die woorden staan centraal aan het begin van Jozua. Wat het volk ook door of meemaakt.

God zal ze niet loslaten, alleen laten of overlaten aan een ander.

De band tussen God en zijn volk kan niet verbroken worden. Tussen jou en God ook niet.

Niets zal je kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus,

geen krachten of machten, en ook niet heden of toekomst!

 

[#8] 2. God belooft dat Hij meegaat [in elke situatie], maar ook: dan ga je samen op pad. 

God verwacht ook iets van jou. Hij zegt hier gelijk daarna: Wees vastberaden en standvastig.

Je kunt niet zeggen: nu komt het vanzelf wel goed. Wees sterk en moedig!

Het geldt ook voor vandaag: Wees sterk en moedig!

God zegt: Ik ga mee, maar loop niet bij me weg. Denk niet dat ik automatisch bij ben.

 

Jozua kan ook niet zeggen: God zorgt en dan blijf ik wel in mijn tent liggen.

Op een kleedje, lekker in de schaduw. Wij zouden zeggen: in mijn luie stoel of op de bank.

Zappend langs de zenders en scrollend op je telefoon.

Het volk moet in beweging komen. Zich als een moedige held gedragen.

Er moet voldoende voedsel komen, ze moeten aan de slag, het volk moet zich klaarmaken.

De vreemde volken moeten verdreven, de vreemde goden weg, het land moet verdeeld.

 

[#9] Wat dan belangrijk is, is dat ze zich houden aan Gods wet.

Anders gezegd: de onderwijzing en aanwijzing van God mag niet uit hun mond verdwijnen.

Waarom zo’n opdracht aan het begin van de oorlog?

Dat is omdat Jozua niet het handboek is van Jan Soldaat. Waar staat hoe je moet vechten.

Maar het is het boek waarin God aanwijst hoe je goed op pad gaat.

Men las vroeger hardop, wat nog steeds goed is om te doen:

Dat overdenken zoals ook in Psalm 1 staat, helpt je om de Heer dicht bij je te houden.

 

Zo kun je op pad gaan met God. Zo wil God met u op pad gaan, ook in het nieuwe jaar.

Welke weg wijst God dan? Wat is zijn pad? Soms kan het lastig zijn om dat te zien.

Als je het idee hebt dat je verdwaald raakt, als er strikken en vragen om je heen liggen.

Juist op de drempel van het nieuwe jaar, met misschien ook goede voornemens komt die vraag.

Waar kom je vandaan, waar ben je nu, waar ga je naar toe. Wat zijn je doelen?

 

Zoals Jozua terug mocht grijpen op Gods beloften, mogen wij dat ook doen.

God belooft vanaf je prille begin al om met je mee te gaan, heel je leven, alle dagen.

We zijn op weg met Hem, op weg naar Hem. Dat is het echte, eeuwige leven.

En hoe ga je die weg? God zegt: vertrouw op mij, ga met mijn woorden en beloften op pad.

Wees sterk en moedig, dat betekent niet alleen volhouden: het betekent dicht bij de bijbel leven.

Gods woord is een kracht, een lamp voor je voet, een licht op je pad. Neem die woorden in je mond.

 

[#10] Soms kun je het idee hebben dat je de grip op je leven verliest.

Dat het leven bestaat uit allerlei losse delen, uit verschillende vakjes, dat je het overzicht mist.

Juist oud en nieuw is een moment om wat meer van boven te kijken, op Jezus te letten.

En dan klopt het dat de duivel rondgaat en op allerlei manieren ons probeert af te leiden.

Ons leven probeert te verknippen, en zo vol te maken, dat Gods woord uit onze mond verdwijnt.

 

Jozua mocht voorop gaan in het wijzen op God. Zo alleen was hij een goede leider.

Omdat Hij wees op God. Zo mocht hij het volk bevrijden en in vrijheid laten wonen.

Later mocht een nieuwe Jozua komen, of Jezus, zoals wij Hem kennen.

Hij laat zien dat de Heer verlost. Hij is de weg gegaan: van de kribbe naar het kruis.

Hij is opgestaan uit de dood en heeft de macht van Satan gebroken. Hij wil jouw leider zijn!

Volg Hem en je verliest het doel niet uit het oog, luister naar zijn stem. En vind zijn vrede.

Kom in beweging, ga op pad. Laat je de weg wijzen door zijn woorden. Ook in dit jaar.

 

 

 

[#11] 3. Dan ga je een mooie toekomst tegemoet

Ookal begint het boek Jozua met het sterven van Mozes, toch is Jozua een hoopvol boek.

God gaat verder, Hij geeft een nieuwe leidsman, en een vaste belofte.

Ze zullen het nieuwe land binnengaan en Jozua mag hen leiden.

Elke plek waar ze hun voetzool op de grond zetten zal God aan hen geven.

Een krachtige bemoediging. Wie zo met God gaat, gaat een mooie toekomst tegemoet.

Laten we zo op weg gaan, 2023 in. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.

 

Door niets? Ik kan me zomaar zorgen maken. Over hoe het gaat met vrede en oorlog.

Over hoe het gaat met mijn gezondheid. Over hoe het gaat met de schepping.

Over hoe er aandacht is voor zwakken, vluchtelingen, gekwetsten.

Dan kunnen angst, zorgen, spanning, neerslachtigheid zomaar opkomen.

En daarin verschillen de mensen van Jozua, terwijl ze voor zo’n mooie toekomst staan niet van ons.

 

Jozua zegt hier laat je niet weerhouden of ontmoedigen.

Anders vertaald: sidder niet en wordt niet verschrikt.

Het Hebreeuws ken veel meer woorden voor bang zijn, angstig zijn dan wij.

Was die tijd nog veel onzekerder: zonder verzekeringen, in een tentje, zonder ziekenhuis?

En toch zegt God: wees niet bang, vrees niet, tril niet, beef niet. Zelfs niet als je Jericho ziet liggen.

 

Waarom niet? Omdat Ik het ben die meegaat. Omdat ik dit land in je macht zal geven.

Niet door eigen kracht, niet door geweld, niet door jullie kunnen. Maar door mijn macht.

Ik bevrijdde jullie uit Egypte, ik spleet de rode zee, ik zal de Jordaan openen.

En voor vandaag zegt Hij: Stel je vertrouwen op mij.

Omdat Jezus heel de weg gegaan is, zal ik jullie veilig leiden.

Omdat Hij sterker was dan dood en graf, mag je zeggen: nu is de dood overwonnen.

Aan zijn hand mag je met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Nee, dat kun je niet omkeren. Dat als het iemand niet goed gaat, hij zich hier niet aan houdt.

Of dat iemand die het wel goed gaat, heel veel van God verwacht heeft.

Je kunt er geen liniaal naast leggen: Zo werkt God niet. Wij kunnen hem niet narekenen.

Maar dit zijn wel de eerste woorden die klinken voor Jozua, en zo ook op de drempel van het jaar. Een duidelijke richtingwijzer, een kompas: Ga die kant op, daar is het heil, daar is het geluk!

Wie daarheen gaat, is op weg naar een geweldige toekomst, mag nu al getroost op weg zijn.

Of nog beter: het is geen peil, zelfs geen navigatie apparaat: het is een persoon.

God zelf zegt: ik ga in Jezus met je mee. Daarom hoef je nooit alleen te zijn.

Daarom hoef je niet bang te zijn of te vrezen. Want Ik ben bij je. Ik zal er zijn, ook in 2023!

Amen