Hebree├źn 1:5-14 - Ontdek hoe God engelen inschakelt voor je redding!

Preek gehouden Heemse, 31 maart 2019

Tekst: NGB art 12, Hebreeën 1:5-14

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Welke rol spelen engelen in jouw leven?

Ben je je ervan bewust dat ze om je heen zijn: dat ze je beschermen en helpen?

Heb je misschien zelfs wel een keer een engel ervaren of ontmoet?

Of zeggen engelen je helemaal niets en weet je niet zo goed wat je je erbij voor moet stellen.

Vind je het maar vaag en zweverig om over engelen te praten.

 

[#2] Je ziet dat mensen er ook heel verschillend mee omgaan.

In de Middeleeuwen zie je veel schilderijen waarop engelen werden afgebeeld.

Voor de middeleeuwen werden ze gewoon als mensen getekend. Je kunt soms een engel in een mens ontmoeten.

Maar later als jongetjes met vleugeltjes.

In de tijd van de verlichting kon men niet meer geloven in wat je niet met je verstand kon begrijpen.

Men nam afscheid van geesten, demonen, wonderen … en ook van engelen.

Dat zou maar volksgeloof zijn. Daar geloof je als verstandig mens toch niet in?

[#3] Maar vanuit Amerika is er weer een heel nieuwe belangstelling.

Bijvoorbeeld door de spannende en goedgeschreven christelijke Thriller van Frank Peretti, De Duisternis Aanwezig. Dat gaat over de strijd tussen engelen en demonen.

In het Amerkiaanse Ashton is een occulte beweging die uit is op wereldheerschappij.

Ze werken door middel van indoctrinatie, corruptie en zelfs moord.

Het Genootschap is een instrument van de Duivel en een heel demonenleger bevolkt Ashton om alle weerstand bij de bewoners te breken.

Maar er zijn ook engelen - zij helpen dominee Busche en journalist Hogan in hun strijd tegen het Genootschap, die uiteindelijk gewonnen wordt.

Er gaat een appèl uit van de schrijver: Christenen, kijk uit!                            

Wat kunnen we niet met engelen?

[#4] Ontdek hoe God engelen inschakelt voor de redding zijn kinderen 

1. Ze zijn door Hem geschapen 

2. Ze zijn er om jou bij te staan

3. Ze zijn er om Hem te dienen

[#5] 1. Ze zijn door Hem geschapen 

Het eerste wat we over engelen lezen in de NGB is dat God hen geschapen heeft.

Ze zijn goed geschapen door God.

Voor mij was het ontdekking dat ze dus niet altijd al rondom God zijn.

Toen God de hemel en de aarde schiep, schiep Hij de englen om de hemel te volken.

Het moeten enorme aantallen zijn.

God is de Here Sebaoth: God van de hemelse legers.

Tienduizenden duizendtallen.

Maar toch stuk voor stuk apart in staat om Gods opdrachten uit te voeren.

Daarbij kennen de engelen, net als de demonen een rangorde.

We lezen verschillende namen van engelen: serafs en cherubijnen.

Bij de hof van eden staat een cherubijn om te zorgen dat Adam en Eva niet toegaan.

Wanneer Jesaja in de hemel mag kijken, ziet hij serafs.  

Ze omgeven God op de troon van alle kanten.

Sommige engelen kennen we van naam: Michael, Gabriel en Raphael (die wordt in Tobit genoemd).

Zij worden de aanvoerders, de aartsengelen genoemd.

Zij gaan voorop in de strijd tegen de demonen. Engelen zijn dus vooral ook te zien als soldaten.  

Maar zij zijn het ook die persoonlijk de boodschap brengen van God.

Gabriel staat plotseling naar Zacharias bij het altaar.

Hij vertelt dat hij een zoon zal krijgen.

Gabriel komt in het huisje van Maria binnen en vertelt over haar zwangerschap.

Michael en Gabriel komen samen voor in veel van de visioenen die Daniel te zien krijgt.

 

[#6] In de tekst in Hebreeën lezen we over de engelen, vooral in vergelijking met Gods zoon.

Hoe belangrijk zijn engelen? Draait de schepping om hen? Zijn zij belangrijker dan Jezus?

Hebreeën is een brief die zich helemaal richt op de plek van Jezus.

Juist tegenover de Joden moest duidelijk worden dat Jezus de enige redder is.

Dat Hij als hogepriester door aan het kruis te gaan het volmaakte offer gebracht heeft.

En dan klopt het: Hij is voor korte tijd beneden te engelen gesteld.

Hij is naar de aarde gegaan. God heeft hem vernederd. Hij is een slaaf geworden.

Maar nu heeft God hem zeer verhoogd: Hij regeert over alles.

Alle machten, krachten, overheden, tronen en regeringen zijn uiteindelijk onderworpen aan Hem.

Je mag dus geloven dat je in de hemel Gods troon hebt: waar de drieenige God woont.

Vader, Zoon en Heilige Geest. En pas op een afstand daarvan komt alles wat geschapen is.

Ook al werkt de Geest ook in ons hart, hij is echt God, hij is een persoon.

De engelen voeren alleen uit wat God zegt en gebiedt.

 

Hoe verhoudt de mens zich dan tegenover de engelen?

Aan het begin schiep God legers van engelen, maar toch maar twee mensen.

Is de mens dan minder belangrijk?

Toch moeten we hier niet op het aantal letten.

Heel de schepping was ingericht voor de mens.

Engelen zijn er om mensen te dienen.

In de mens die toen nog een vrije wil had, ontving God de hoogste eer.

Wel is de mens door de zonde korte tijd onder de engelen gesteld.

Maar uiteindelijk worden we in Christus weer verhoogd.

Vergelijk het maar met de verloren zoon. De Vader heeft genoeg knechten in huis.

Die kun je vergelijken met de engelen: maar hij pas echt blij als zijn zoon terugkeert.

Zo belangrijk zijn wij als mensen in zijn ogen.

 

[#7] Ook al past het niet in onze tijd, laten we geloven dat God engelen heeft gemaakt.

Wie het Onze Vader bidt die weet dat je engelen als voorbeeld mag gebruiken.

Laat uw wil gedaan worden, door ons op aarde, net als door de engelen in de hemel.

Zij zijn altijd klaar als God hen een opdracht geeft.

Tegelijk weten we ook dat kort na de schepping er een scheiding gekomen is in het engelen leger.

Johannes zegt: de duivel bleef niet staan in de waarheid, maar in de leugen.

De duivel nam vele engelen mee. Deze val beschrijft de NGB ook uitgebreid.

Uiteindelijk werd door die gevallen engelen ook de mens verleid.

De waarheid is leven, maar de leugen doodt. Door de satan werd de mens de dood in getrokken.

Daarom bidden we in het onze Vader ook: ‘Breng ons niet in verzoeking, verlos ons van de Boze’.

De strijd die Peretti schrijft is dus niet verzonnen. Er zijn engelen, maar ook demonen om ons heen.

Pas op dat je door occulte programma’s, waarzeggers, horoscopen, mediums je niet openstelt voor hen en ze niet in je laat komen. De strijd is gaande!

Tegelijk: Peretti gaat wel ver door de engelen zo zelfstandig te maken. Of zij samen overleggen welke wijk ze gaan beschermen, welke demon ze gaan uitschakelen.

God is het die regeert: Hij bepaalt wat er gebeurt. Hij overwint de boze. En daarbij zijn de engelen dienende geesten. Uiteindelijk mag je je veilig voelen bij je hemelse Vader.

 

[#8] 2. Ze zijn er om jou bij te staan

Maar wat kunnen de engelen dan voor ons betekenen?

Art 12 zegt: God heeft alles gemaakt. Hij heeft elke schepsel zijn eigen gedaante gegeven. 

Alle schepselen worden ingeschakeld, om de mens te dienen, zodat die zijn God kan dienen. 

In Hebreeën staat dat ze er zijn om de gelovigen bij te staan.

Om ze te dienen, het woord diaken klinkt erin door.

Een engel komt bij Hagar in de woestijn om haar bij te staan.

Psalm 34 benadrukt dat je veilig kunt gaan, omdat Gods legermacht om je heen is.

Psalm 91 dat je je voet niet zult stoten, omdat de engel je beschermt en draagt.

Ze helpen, en zegt Hebreeën dan, met name dat je tot je eeuwige redding komt.

Zo lezen we ook in het evangelie wat er gebeurt als iemand zich bekeert.

Dan is vreugde in de hemel.

Vanuit Ps 104 wordt hier dan verder ingevuld hoe ze werken: ze kunnen snel zijn als een windvlaag, krachtig als het vuur.

[]  Volgens de rooms katholieken heeft iedereen een beschermengel. Wij geloven dat niet zo.

Jezus zegt, in Mat 18:10, dat je geen van de kleinen moet verachten.

Hun engelen zijn constant voor Gods aangezicht.

Dat wil niet zeggen dat iedereen een persoonlijke, eigen engel heeft.

Maar wel dat de engelen om je heen zijn.

Daarbij gaat het boek van Peretti te ver. Ik weet nog dat ik het las en overal engelen en machten ging zien. Ik heb het halverwege weggelegd.

Toch is het goed om je bewust te zijn van hun aanwezigheid.

Maar je moet het ook niet overtrekken. Wij kunnen niet altijd met een geestelijk oog kijken.  

 

[#9] Dat hoor je ook van mensen zelf.

Hoe vaak ik al wel niet gehoord heb tijdens bezoeken bij gemeenteleden dat ze een engel hebben gezien, vind ik opmerkelijk.

Iemand die zegt: ik voelde gewoon dat er iemand bij was in de kamer toen mijn moeder op sterven lag.

Iemand die zegt: Juist toen ik het zo nodig had, kwam er zomaar iemand op mijn pad en gaf mij iets.

Ik geloof zeker dat God zo op wonderlijke manier kan werken.

Je hoeft het niet te zoeken; niet naar te verlangen.

Maar soms is er bijzondere bijstand en kracht die God je geeft.

Wat geweldig als je dat bescheiden van God mag ontvangen en gesterkt mag worden in je geloof.

 

[#10] In de voorbespreking vroeg iemand: maar wat als je dan wel een ongeluk gebeurt.

Of als je moeder zegt, als je weggaat, de engelen zijn bij je, maar er gaat toch iets mis.

Bijvoorbeeld in het verkeer.

Dat zijn lastige vragen, waar je mee kunt worstelen.

Dan kun je niet zeggen: de engel heeft gefaald, niet opgelet.

Deze vragen hangen nauw samen met vragen aan God.

Heer: al mijn dagen zijn in uw boek. Waarom gaat u deze weg met mij?

Haast u mij te hulp. Geef bijstand. Stuur uw engelen om mij bij te staan.

Art 12 noemt ook dat alles in stand houdt en regeert overeenkomstig zijn eeuwige kracht en voorzienigheid en eeuwige macht. Dat mag ook rust en vertrouwen geven.

Je mag naar hem toegaan met je vragen en rust vinden voor de onzekerheid van morgen.

 [#11] Hier op aarde is de strijd tussen goed en kwaad gaande.

Dan is je lichamelijke gezondheid en veiligheid belangrijk.

Maar niet het belangrijkst: de engelen willen helpen dat je tot je heil komt.

Zij zijn het ook waarvan we lezen dat ze je naar Gods troon dragen.

Zoals de engelen Lazarus brachten in de schoot van Abraham.

Ze zijn de strijd aangegaan met de satan, onder leiding van Michael.

Ze zullen overwinnen!
En dan komt er straks een dag: als de bauzuinen klinken, als de Heer zijn engelen uitzendt en zelf komt omringt door zijn engelen. Dan wordt alles nieuw.

 

[#12] 3. Ze zijn er om Hem te dienen. 

In onze tekst staat niet alleen dat ze er zijn om op diakonale manier de gelovigen bij te staan.

Er staat ook dat het dienende geesten zijn, en dan wel met het woord ‘liturgie’.

In het allerheiligste van de tempel en tabernakel krijgen ze een plek.

Hun vleugels zijn uitgestrekt over de ark en het verzoendeksel.

Dicht bij Gods heiligste plaats op aarde.

Maar ze zijn er ook in de hemel.

Nooit lovensmoe brengen ze God de lof en de eer.

Roepen ze heilig, heilig, heilig toe aan God. Staan ze voor zijn troon.

 

We denken dan ook aan wat ze voor Jezus deden.

Een engel stond hem bij, toen hij het moeilijk had.

In Getsemane verschijnt een engel.

Voordat hij dodelijk beangst wordt en druppels bloed zweet.

Niet alleen voor de gewone mens, ook voor Gods zoon waren de engelen helpers.

 

[#13] Ik hoop dat we dat ook van de engelen mogen leren.

De lofprijs op God gaat eeuwig daar.

Daar mogen wij ook onze stem in voegen.

Steeds opnieuw mag God groot gemaakt worden.

Zoals in Psalm 103: wij maken God groot om zijn trouw en liefde.

Zo staat er ook dat de engelen God loven en prijzen.

Dat zal altijd doorgaan.

Laten we bidden dat we zo God mogen loven en prijzen.

Steeds weer uit mogen roepen: Heilig, heilig, heilig bent U, Here God. Amen