Handelingen 10 - Gods Geest doorbreekt de grenzen, God maakt geen onderscheid!

Preek Heemse, 20 augustus 2023

[#1] Geliefde gemeente van onze Heer,

[#2] Een vraag waar je misschien wel eens over nagedacht hebt is:

‘Mooi dat er door Jezus redding is, maar hoe zit het met mensen die Hem niet kennen’?

Wat nu als je niet gelooft in Jezus of zelfs niet van Hem gehoord hebt?

Als je in een gezin opgegroeid bent waar er nooit over Hem verteld is?

Of in een land woont waar bijna geen christenen en kerken zijn?

Of al die miljarden mensen die andere goden vereren of die al voor Jezus leefden?

Het zijn lastige vragen, waar je niet om heen hoeft te draaien of de ogen voor sluiten.

Stel je heb een vriend of vriendin die niet gelovig is: die niet zegt ‘Jezus de Heer van mijn leven’.

Hoe kijkt God dan naar hem of haar? Wat zou Gods plan daarmee zijn?

Of iemand in je familie waar je misschien wel eens voor gebeden hebt of vaak voor bidt:

Wat als diegene Jezus niet wil kennen of niet wil aannemen?

Wij kunnen soms allemaal vragen hebben aan God en over het geloof.

Er niets van begrijpen, en we krijgen ook niet overal een antwoord op.

Maar we maken vanmorgen wel kennis met de niet Joodse Cornelius, die tot geloof komt.

We zien hoe Petrus de drempel over wordt getrokken die er was voor de niet-Joden.  

Bovenal zien we hoe bijzonder en onverwachts de Geest werkt als over Jezus wordt verteld.

[#3] Want laten we eerst eens op Cornelius letten. Cornelius was een romein.

Hij was opgegroeid met de Romeinse goden,

maar echt een goed mens, die je veel goeds zou gunnen.

De romeinen waren vanuit Italië de baas geworden over alle landen rondom de middellandse zee.

Hij was gestuurd naar Israël: een onrustig gebied, waar hij als leider van 100 soldaten werd gelegerd.

Daar was hij geen wrede buitenlander, maar hij deed veel goed.

Hij gaf veel giften aan het volk van God, en was bovendien gaan bidden tot God.

Maar hij was geen Jood. Hij hoorde niet echt bij het volk van God.

Toch wilde hij en zijn huisgenoten met elkaar wel God dienen en liefhebben.

Hij genoot ook veel aanzien en respect van de Joden: Cornelius is een goede leider die helpt ons!

Maar wie zou durven zeggen: Hij mag delen in de redding? Hij was een Romein,

een buitenlander, hij was onrein, at verkeerd vlees en was geen kind van Abraham.

Ze waren blij met zijn gulheid, met zijn goede leiding, ze ontmoetten hem graag:

Maar hij bleef toch wat achtergesteld bij de Joden.

[#4] Maar dan doorbreekt de Geest de grenzen.

Doordat Jezus is opgestaan en opgevaren naar de hemel, is het heil nu voor iedereen.

Er is geen onderscheid meer tussen Jood, Romein of Griek, slaaf en vrije, man of vrouw.

Er gelden geen speciale reinheidswetten meer.  

Waar de Joodse Petrus, de eenvoudige visser, dat nog niet ziet, laat God het hem zien.

Hij stuurt een engel naar Petrus en laat een duidelijk visioen zien met wat er gaat gebeuren.

Er daalt een laken neer met onreine dieren: Petrus wil de drempel niet over, wil er niet van eten.

Maar de Geest maakt duidelijk dat het kan. Dat er voor God niet meer onrein en rein is.

Als hij dan bij Cornelius komt heeft God ervoor gezorgd dat Petrus kan zeggen:

Nu zie ik in dat God verschil meer maakt tussen mensen: Hij aanvaardt iedereen.

Uit wat voor volk je ook komt. God laat Petrus die grens overgaan.

Petrus wordt zo door de Geest geleid.

Lukt het u, jou en mij om zo breed te kijken?

Om te geloven dat Gods heil is voor mensen met te veel geld, maar ook voor wie bijna niets heeft.

Om te zien dat God de kinderen voor laat gaan, en te genieten van een kindmoment?

Dat je welkom bent of je nu veel tatoeages hebt, autistisch bent, ADHD hebt, havo doet of kader.

Dat het voor Hem niet uitmaakt, welke huidskleur je hebt of welke taal je spreekt.

Laten we bidden dat het God helpt vooroordelen en oordelen te overwinnen:

Om anderen oprecht lief te hebben. Het gaat niet vanzelf, je zit zo snel vast aan wat je gewend bent.

Het koste te leerlingen moeite dat de kinderen bij Jezus kinderen kwamen.

Later had Petrus en zijn gemeente toch weer vragen bij hoe Paulus deed.

Het gaat niet vanzelf: laten we ons daarin steeds door God laten leiden.

 

[#5] Zo zie je hoe de kracht van Pinksteren doorwerkt!

Voordat Jezus naar de hemel was gegaan had God zijn opdracht gegeven:

Ga naar Israël, Samaria en naar de einde van de aarde.

Hier zie je dat er voor het eerst een niet-Jood bereikt wordt.

Het is nog binnen de landsgrenzen van Israël, nog voor Paulus op reis gaat,

Maar juist via Petrus wordt duidelijk dat iedereen er nu bij mag horen.

Pinksteren gaat verder, Petrus kan zijn pinksterpreek herhalen, maar nu gericht op niet Joden.

De Geest werkt op een wonderlijke manier:

Want nog voordat Petrus is uitgesproken. Als de preek nog niet is afgelopen:

Worden al de aanwezigen vervuld van de Geest. Het Pinksteren van de niet Joden.

Waar Petrus preekt en doet wat God zegt, werkt de Geest al op een ongedachte manier.

De Joden die meegekomen worden zien het ook: de mensen spreken in klanktaal.

Ze prijzen God. Nog voordat ze het teken van de doop hebben ontvangen.

De Geest werkt geheel vrij: er is geen vaste volgorde.

Jezus zei al: De Geest is als de wind, en de wind waait waarheen hij wil.

En met Pinksteren was het de Geest die zorgde dat het ging zoals hij wilde.

Waar wij soms onze plannen maken, doelstellingen hebben, gedachten hebben:

Werkt God door zijn Geest op zijn eigen manier en eigen weg.

Wat zijn er deze week weer veel mooie gesprekken gevoerd bij Beerze.

Ongedachte ontmoetingen, mensen die al jaren komen.

Ik vroeg iemand: wat vind je het mooiste deze week, en ze zei: gewoon er zijn!

En een teamlid vertelde, ik had wat voorbereid en we spraken er over.

Door de wind waaide mijn bijbel dicht, maar juist daardoor vroeg diegene:

Wat stond er nu eigenlijk in de bijbel en ze las de tekst, en er kwam een mooie gesprek.

Sta je er voor open hoe God soms bijzondere dingen werkt?

Niet alleen op de kruispunten van je leven bij relaties, ziekte en sterven.

Maar ook in de gesprekken met mensen die God op je weg plaats?

 

[#6] Je openstellen voor de Geest vraagt ook je laten leiden door de Geest.

Ga je ook als je geroepen wordt, laat je je inschakelen?

Filippus ging naar de verlaten weg om de Euneuch te ontmoeten.

Ananias ging naar Paulus de tegenstander van de christenen.

Petrus laat zich overtuigen en gaat op weg naar Ceasarea, naar die Romein.

De vraag was: wat nu als mensen niet over Jezus gehoord hebben?

Dat is erg, maar wat nu als dat komt omdat wij niet gegaan zijn?

Omdat je niet verteld hebt over Jezus en over zijn werk?

Geef je gehoor aan Gods stem: ga je in gesprek.

Worden er zendelingen uitgezonden. Heeft dat je hart.

Waartoe roept God je? Misschien bij je collega op je werk. Je vriend in de klas.

Een ontmoeting met je familie; doe je volgend jaar mee met het team in Beerze?  

Wat kan het verschillend zijn hoe je dan vorm kan geven aan dat werk:

Het belangrijkste is dat je door er te zijn, door je houding, iets van Jezus liefde mag tonen.

 

[#7] We hebben het veel gehad over het hoe en wat. Laat je de Geest werken?

Laat je je roepen? Zie je hoe de boodschap is voor iedereen, ongeacht volk of kleur?

Maar laten we niet vergeten wat de inhoud van de boodschap is.

Het grootste gedeelte van de tekst gaat over het voorstellen van Christus.

Een bijzondere preek, bijzonder om van Petrus te horen wat Jezus gedaan heeft.

Petrus die zelf zoveel met Jezus heeft meegemaakt:

1) Het eerste wat Hij zegt is: door Jezus is er goed nieuws van vrede voor de wereld.

Dat is ook waar hij mee afsluit: door geloof mag je weten dat er een God is,

Maar door Jezus mag je ook weten dat Hij je aanneemt en in deze wereld vrede brengt.

Dat Hij kwam om aan het kruis de zonde en Gods toorn te dragen.

Bij zijn geboorte klonk het al over de velden van Efrata: Vrede op aarde!

God vraagt geloof in Jezus, maar bij alle vragen die je kunt hebben over mensen die niet geloven,

Zie je hier een duidelijke basis: God wil vrede brengen op aarde.

Zo lief had hij deze wereld!

2) Heel duidelijk staat er dan ook dat Jezus de Heer is van allen en staat boven alles!

Zo dicht bij Caesarea, in Nazaret was Jezus geboren. De Geest was op Hem gekomen.

Hij was maar niet een redder voor de mensen in Galilea.

Maar omdat Hij Gods zoon was, de schepper van hemel aarde.

Omdat Gods Geest op hem gekomen was, kon Hij zeggen: mij is gegeven alle macht.

De leerlingen werden uitgezonden naar alle volken.

Jezus is de Heer van heel de wereld, Paulus zegt: ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer (Rom 8).

3) Deze Jezus heeft de dood overwonnen, is opgestaan uit de dood. Heeft alle macht.

Als het gaat over de vraag: wie wordt er gered. Dan staat er ook: dat bepaalt Jezus.

Onze Redder, is tegelijk de rechter. Hij die boven alles staat, die in liefde gekomen is.

Waar jij soms een vooroordeel hebt: Jezus is degene die echt ziet wat er in het hart leeft.

Jona had geen zin om naar Nineve te gaan, maar toch moest hij en God toonde daar zijn genade.

Wanneer Jezus uitlegt wat hij van ons vraagt neemt hij een Samaritaan als voorbeeld die het goed doet.

Cornelius mag delen in Gods reddingsplan, terwijl Petrus daarvoor een grens over moet.

Jezus zelf is de rechter, en eens zullen we voor Hem verschijnen.

Dan verschijn je zonder dat je iets mee kan nemen, iedereen is voor hem gelijk:

Niets kun je dan inbrengen:  

Je sieraden, je creditkaart, je dure maatpak, je make-up, je huidskleur, je medailles.

Je diploma’s, de nationaliteit, je verzekering, je opleiding, je kerk, of het geloof van je ouders.

Helemaal niets, kun je meenemen als je voor de redder verschijnt.

Je zult voor hem verschijnen, gewoon zoals je bent, zoals je ’s morgens uit je bed stap (zei iemand).

Hij alleen doorgrondt je hart, Hij heeft alles gegeven om ons te redden.

Eens komt de dag, dat alles nieuw wordt, dat Jezus komt, in zijn heerlijkeheid. 

Laten we bidden dat Hij die alleen het hart kent van velen mag zeggen: ik ken je, jij bent mijn kind!

Kom zoals je bent en neem zijn liefde aan!

Amen