Exodus 33:18 - Toon mij uw heiligheid, zodat ik U groot kan maken in mijn leven!

Preek Heemse, 5 februari 2023 - Themazondag: Wie is God?

Tekst: Exodus 33:18,19 – Toon mij uw heiligheid, zodat ik U groot kan maken in mijn leven!

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1 Uit het leven] Wat is het heerlijk om God groot te maken!

Wat zijn er veel liederen van mensen die geraakt zijn door Gods macht.

Heilig, heilig, heilig roepen de engelen ons voor. Gods naam wordt geheiligd.

En wat is er mooier dan met veel mensen zingen: ‘Hoe groot, hoe heilig bent U!’

Deze week putten we troost uit Gods grootheid bij de begrafenis,

Vanwege de tekst op de kaart: ‘Heer U kent mij en doorgrondt mij’

 

Maar er zit ook een andere kant aan die grootheid en heiligheid van God.

We hadden het op de kerkenraad hadden over onze ‘jaar-vraag’: Wie is God?

Iemand vertelde dat er vroeger op school een afbeelding van het kruis hing.

Een donkere plaats, waar dan een touwtje voor was dat je niet te dichtbij zou komen.

Ze zei: je was gewoon bang als je erlangs liep, onder de indruk van de grootheid.

Voor mij was God vroeger ook wel een strenge God, een heilige God.

Ik ben blij dat ik dat langzamerhand wel wat anders ben gaan zien.

Iets minder heilig, iets dichterbij. God wil toch niet dat je bang bent?

 

Met een aantal jongeren had ik het ook over wie God is.

Zij benadrukten juist de andere kant: het is mooi om te geloven, om God te kennen.

Maar om te geloven dat God straks zal komen om te oordelen de levenden en de doden?

Daar wil je toch eigenlijk niet aan? Dat past toch niet bij Gods liefde?

Zou het echt zo zijn dat God kan straffen, als je niet in Jezus gelooft?

In mijn hoofd, voor mijn gevoel past het niet zo erg dat God dat zou doen.

 

Twee voorbeelden van vragen bij Gods heiligheid.

Mozes vraagt juist om iets van die heiligheid van God te zien.

Hier staat het woord ‘majesteit’, maar je kunt zeggen:

Majesteit is manier waarop Gods heiligheid voor ons zichtbaar wordt.

Dat is wat je van Gods heiligheid kunt zien: hoe groot en indrukwekkend Hij is.

Ik bid dat je door de preek Gods majesteit gaat zien, zodat je God groot gaan maken!

 

[#2 Wat heeft de tekst hiermee te maken?] Daarvoor gaan we eerst terug naar de woestijn.

Wat is er gebeurd? Het volk was bevrijd van de dictator Farao, die het volk in zijn greep had.

De rode zee was open gegaan en ze waren op wonderlijke manier ontsnapt.

Nu zijn ze bij de Sinai, de hoge bergen in de woestijn waar God zich met hen wil verbinden.

Maar terwijl God zoveel liefde laat zien, willen zij een God die ze in hun zak kunnen stoppen.

Willen zij een God die op maat gemaakt is, en laten Aaron een gouden stierkalf maken.

En ze zeggen: dit is de god die ons uit Egypte heeft geleid.

Ze vieren uitbundig feest en brengen offers voor dit beeld (32:4-6)

 

De heilige God raakt heftig vertoornd. Wat is Hij boos!

Mozes, dat volk dat jij uit Egypte hebt geleid, is nu al zijn eigen gang gegaan.

Ze misdragen zich, ze hebben in plaats van voor Mij, voor een beeld geknield.

Ik zal ze allemaal verteren in mijn toorn, allemaal uitwissen. Ik ga niet met ze verder!

God is zo boos dat hij heel het volk wil uitroeien. Ze allemaal wil straffen.

Hij had zoveel voor hen gedaan, maar ze gaan toch weer hun eigen weg.

[Denk aan de preek van vorige week: het is zit in ons om te zondigen, dat is onze aard.]

Heeft God reden in ons om ons uit te kiezen:

Ben jij zo goed en heilig dat je bij die God kan horen?

Het is niet omdat wij zo goed zijn dat God ons uitkiest.

God had het volk puur uit genade gered uit Egypte, Hij had het niet hoeven doen.

Maar ze zijn zo onhandelbaar, hardnekkig, ondankbaar: Hij wil ze nu straffen!

 

Maar wat gebeurt er dan? God toont zijn liefde en genade.

Weliswaar worden er 3000 mensen gedood die niet voor God kiezen.

Maar Mozes bidt tot God: denk toch aan uw belofte aan Abraham!

Denk toch aan uw verbond! Denk toch aan wat de andere volken zullen zeggen.

Straft u mij dan maar in plaats van het volk. En dan laat God zich verbidden!

Hij zegt: jullie mogen blijven leven, maar ik ga niet mee.

U gaat niet mee? Maar dat kan niet! Wij willen dat U mee gaat, zegt Mozes.

Zo is toch uw naam: ik ben die ik ben, zonder U kunnen we niets.

En dan belooft God zelfs dat weer: Hij zal met het volk mee gaan. Hij is genadig.

En er komt een heilige tabernakel waar de heilig God te midden van zijn volk kan wonen!

 

[#3 boodschap] Als dat allemaal gebeurd is, wil Mozes graag horen dat het echt waar is.

Hij vraagt God of hij Gods majesteit mag zien, zijn heerlijkheid.

Zodat Hij ook weet dat God met hen mee gaat, zodat hij weet wie God is.

Wat een bemoediging zou dat zijn! En wat zou dat ook onze vraag kunnen zijn.

Heer, kom toch dichterbij. Dat ik iets meer van U mag ervaren.

Heer, toon mij uw macht en uw glorie, zodat ik zeker weet dat U alles leidt.

Heer, toon me al iets van uw hemelse heerlijkheid, wat zou me dat troosten in verdriet.

Maar net als vandaag, zolang we hier op aarde leven, gold het ook toen:

We kunnen als gewone, aardse mensen die heiligheid van God niet zien en blijven leven.

In de tabernakel was de volmaakt vierkante ruimte, waar het donker was en rook was.

Waar ook niemand kon komen, maar een keer per jaar de hogepriester.

 

Maar toch mag Mozes, als speciale middelaar, op een bijzondere manier God zien.

Hij mag in de kloof gaan staan, in de bergen. Een soort inkeping in de rots.

En God zal zijn hand beschermend voor Mozes houden, zodat hij niet verteerd.

Daarna mag hij iets van God zien, als God voorbij gegaan is.

Van achteren zal hij iets van God kunnen zien. Dat gebeurt en Mozes straalt.

Zo erg zelfs dat Hij zijn gezicht moet bedekken, omdat anders anderen verblind worden.

 

Ik denk dat we voor onze vragen, voor vandaag twee geweldige dingen mogen leren.

Als je bidt, Heer, toon mij uw heerlijkheid.

Dan mag je denken aan hoe God zijn naam uitriep terwijl hij langs trok.

Mozes hoorde God zeggen: ‘ik schenk genade aan wie ik genade schenk, ik toon mijn liefde aan wie ik mijn liefde toon’. De Heer gaat naast Mozes staan, in een wolk en zegt:

‘De HEER! De HEER! Een god die liefdevol is, genadig, geduldig trouw en waarachtig.

Die duizenden zijn liefde bewijst

schuld, zonde misdaad vergeef, maar niet alles ongestraft laat.  

God is heilig in zijn liefde, genadig in zijn majesteit.

God gaf zijn Zoon Jezus Christus en in Hem hebben we Gods heiligheid en liefde gezien (Joh 1:14). U zij de glorie! Zou ik nog vrezen of bang zijn, nu Hij eeuwig leeft.

Gods heiligheid is niet los verkrijgbaar, juist door zijn grootheid kan hij zijn liefde echt tonen.

 

Het tweede is dat Mozes God ziet in het voorbij gaan.

Wat God gedaan heeft, wat hij gewerkt heeft, dat zie je niet van tevoren.

Maar als God zijn voetstappen gezet heeft, kun je wel zien waar hij gegaan is.

Hij leidde het volk in het beloofde land, Hij zorgde dat ze kwamen in het land van melk en honing. Hij zorgde dat David koning werd en vooral dat Jezus geboren werd.

Achteraf, als God geweest is, zie je wat Hij gedaan heeft.

Op het moment zelf: bij wat je meemaakt, bij wat je doet, bij wat je ervaart.

Kan het wel eens donker zijn, begrijp je het niet, maar wat God gedaan heeft mag bemoedigen, dat mag kracht geven. Ook als je terugkijkt in je eigen leven.

Ontdekt de genade, zijn trouw, elke morgen aan jou weer betoond.

 

[#4 vraag] Maar, U komt met een verhaal van 3000 jaar oud.

Hoe kan ik nu een vriend of vriendin uitleggen, dat we geloven in een heilige God.

Sowieso vinden ze het al lastig om te geloven dat er iets is.

Misschien kan ik ze nog wel vertellen hoe fijn het is dat er een God is die liefde is.

Maar dat God straft, dat God niet met zich laat spotten, een God als een vuur?

Laat ik dan mogen wijzen op er in elke kerk gebeurt.

Als christenen komen we bij elkaar en van tijd tot tijd vieren we het avondmaal.

Toon mij uw heiligheid, gebeurt juist bij het heilig Avondmaal.

Wij leven als mensen in een gebroken wereld, met oorlog, zonde, dingen die kapot gaan.

Maar wij geloven dat het kwaad niet het laatste woord heeft:

God heeft zijn heilige liefde laten zien, door zijn eigen zoon te geven.

Hij werd gebroken onder zijn boosheid over de zonde. Het bloed vloeide, het lichaam brak.

God wilde het kwaad en de zonde opruimen, en genadig zijn over wie hij genadig wil zijn.

Ons vullen met zijn liefde: zo lief had hij ons, dat Hij zijn eigen zoon gaf.

Laten we zo volgende week het avondmaal gaan vieren! [..]

 

[#5 Wat doe je dan?] Toon mij uw majesteit. Wie Gods heerlijkheid ontmoet heeft,

Die wil God ook prijzen. De engelen gaan door in de hemel.

Wie het avondmaal gevierd heeft, prijst God met heel zijn ziel.

Die wil niets van zijn weldaden vergeten. Gods heiligheid leidt niet tot angst,

Maar tot aanbidding, van zijn grootheid, liefde en heerlijkheid.

En het mooie is dat hij u, jou en mij door Jezus ook wil laten delen in die heiligheid.

Wees Heilig, want ik ben heilig, is geen enge opdracht, maar in Jezus een belofte.

Wie met hem verbonden wordt, mag dat door laten werken: Heilige liefde!
Relaties met elkaar waarin vergeving centraal staat en je elkaar in liefde zoekt.

Zonden die eerlijk benoemd en opgeruimd worden, zodat er een nieuw begin is.

Een gemeente waarin je helpend en troostend om elkaar heen staat, in woorden,

Maar ook in een pan eten, een kaartje, een helpende hand.

Ik bid dat je steeds meer van Gods Heerlijkheid mag zien en dan naar zijn beeld vernieuwd mag worden, zodat je straalt in zijn licht! Amen