1 Johannes 3 - Ontvang de Heilige Geest, zodat je vol bent van liefde, zekerheid en geloof!

Preek Den Ham, 16 juni 2024

Tekst 1 Johannes 3:24 ‘Dat God in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven’

Ontvang de Geest in je, zodat je vol bent van liefde, zekerheid en geloof! 

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1 ‘Ik voel met niet gezien’]

Ik vind het eigenlijk best wel lastig om me hier thuis te voelen in de kerk.

Dat is wat iemand mij vertelde. Als ik in de kerk kom, dan word ik niet gezien.

Mensen lopen langs mij heen, en het is net of ik niet mee tel.

Als er een activiteit is, dan zit ik soms ergens en komen ze niet naar me toe.

Wel leuk dat er van alles georganiseerd wordt, maar zo heb ik geen zin er heen te gaan.

Heel vaak klinkt het mooi in preken, over liefhebben en zorg voor elkaar.

Vieren we het feest van Pinksteren, over de Geest die liefde is.

Maar dan denk ik: ‘het klinkt mooi, maar zo werkt het niet in de praktijk’.

Gelukkig sprak ik ook iemand die zei: ik voel me zo thuis in de kerk.

Gewoon er zijn en dan al die mensen om me heen. Zo warm!

[#2 1 Johannes 3:18]

Je zou kunnen zeggen: eigenlijk gaat het best wel vaak dan mis in de kerk.

Zijn mensen schijnheilig, en doen ze niet wat ze zeggen.

Vandaag willen we erop letten wat de Geest werkelijk wil veranderen.

Als je wil weten wat er verandert als je opnieuw bent geboren door de Geest,

dan moet je juist deze eerste brief van Johannes lezen.

Hij geeft heel duidelijke aansporing om elkaar werkelijk lief te hebben.

We lazen vers 18: ‘We moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, 

maar waarachtig, met daden.’ In heel zijn brief waarschuwt Johannes tegen schijnheiligheid.

Hij wil dat we niet bij het duister horen, maar bij het licht.

[#3 Open je hart]

Net hiervoor geeft Johannes verschillende voorbeelden.

Is de liefde voor de ander echt groot? Of zijn we eigenlijk vooral gericht op onszelf.

Hij gebruikt het voorbeeld van het geld. Sommige christenen zeggen voor God te leven.

Maar eigenlijk leven ze voor deze wereld: voor het geld van deze wereld.  

Ze willen het geld gebruiken om hun leven zelf prettig en comfortabel te maken.

Maar dan ben je deel van de wereld, Johannes zegt het scherp:

Dan heb je liefde voor jezelf, en haat voor je naaste, dan mag hij wel dood.  

Zoals Kain uit was op zijn eigen eer, zegt Johannes. Zelfgericht een offer bracht.

En zijn broer Abel vermoorde. Dan heb je geen deel aan de eeuwigheid, aan het leven met God.

Dan leef je voor jezelf en voor de wereld.

Nee … echte liefde, die is gericht op de ander. Ook als het gaat over geld.

Het kan zijn dat je ziet dat iemand gebrek leidt en amper rond kan komen.

Geen dak boven z’n hoofd heeft, geen kleren kan kopen, honger heeft.

Als je dan toch zo aan hem voorbij loopt: dan ken je niet de liefde van Jezus.

Jezus gaf zijn leven voor ons, dat is de hoogste liefde.

Als je met Jezus verbonden bent dan moet het niet zo zijn dat iemand erom moet vragen.

Nee, dan zie je met je ogen dat iemand gebrek leidt en dan wil je helpen.

De vrucht van de Geest groeit zo in je: dan ben je werkelijk op de naaste gericht.

Gelijk daarna staat dit vers: maar niet vroom doen met woorden, maar werkelijk helpen!

Laten we bidden dat we een gemeente mogen zijn vol van de Geest,

die werkelijk om de ander geeft. Waar je op de ander afstapt, tijd maakt voor de ander.

Meeleeft en meehelpt.  Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig

[#4 Docetisme]

De kracht en felheid waarmee Johannes hier schrijft, laat zien dat er wat aan de hand was.

Ook in de gemeenten waaraan hij schreef was er een probleem met ‘echt doen’.

Mensen spraken wel mooie woorden, maar ze deden er niet echt naar.

Ze vonden eigenlijk dat dat ook moest kunnen, dat had te maken met hun dwaalleer.

In de leer van het Docetisme, geloof je niet dat Jezus echt mens was.

Dan kun je je daden los maken van het geloof: het geloof wordt mooi praten, maar niet doen.

Jezus wordt een schijnfiguur, in de hemel, maar heeft niet met je daden te maken.

[#5 Dit kan onzeker maken ]

Toch kun je zomaar een naar gevoel krijgen, als Johannes zo indringend schrijft.

Dat je gaat denken, nu worden er wel heel veel vruchten van de Geest van mij verwacht.

Ik heb Jezus wel lief, geloof dat Hij geleefd hebt, maar het gaat bij mij met vallen en opstaan.

Ik vind het wel eens lastig om de dingen goed te doen. Wie is er dan goed genoeg voor God?

Mijn geweten zegt soms dat ik de dingen niet goed doe, dat ik zelf ook te weinig liefde toon.

Als ik niet werkelijk betrokken ben op mijn partner, en kortaf ben.

Als ik op mijn werk niet helemaal eerlijk ben geweest om verder te komen.

Als ik binnen de familie toch slecht over de ander gepraat heb.

Wanneer ik wel meer van die ander had kunnen doen of meer had kunnen geven in de collecte.

 

Hoe zit het dan? Kennelijk spreekt Johannes hier over mensen die goed doen en kwaad doen.

Over mensen die bij het licht horen en die bij de duisternis horen.

Moeten we dan voorstellen dat er een soort tweedeling nu in de kerk is.

Tussen mensen die witte shirtjes aan hebben en bij Jezus horen,

Maar dat er ook mensen zijn die zwarte shirtjes aan hebben en niet bij Hem horen?

Wie is er dan in staat om over zichzelf te zeggen … Ik heb de Geest!

Ik ben goed genoeg, ik word wel gered. Maken we niet allemaal fouten en schieten we tekort?

Zelfs als we denken dat we het goede doen, een wit shirt hebben, wordt het steeds weer zwart.

[#6 Door de Geest mag je geloven dat God in je blijft ]

Het is alsof Johannes zelf in de gaten heeft dat dit je wel heel onzeker kan maken.

Al eerder schreef hij: wie zegt dat hij nooit zondigt, is een leugenaar.

Iedereen doet wel verkeerde dingen.

Maar Hij schrijft: zelfs als ons hart ons aanklaagt. Zelf als we onszelf niet goed genoeg vinden.

God is groter dan ons hart. Hij weet alles.

We mogen ons echt vol vertrouwen tot God wenden.

We mogen vol vertrouwen tot Hem gaan en vragen om vergeving.

Waar wij moeilijk kunnen vergeten, wil God de zonden wegnemen en vergeven.

Het is juist de Heilige Geest die die zekerheid wil geven.

Een vrucht van Geest als je toch steeds weer naar God toegaat om vergeving.

Dat je bidt om vernieuwing, om een liefde voor Hem en de naaste.

Iedereen die Jezus belijdt krijgt een wit shirt en Jezus wil het steeds weer schoonwassen.

Je weten dat je kostbaar bent in Gods ogen. Er is redding voor wie gelooft!

Zingen GK 140:2,3 Alzo lief had God de wereld.  

[#7 Ontvang de Geest in je]

Hoe kun je dit dan met elkaar combineren: leven uit liefde voor je naaste,

en tegelijk geloven dat er ook vergeving voor jou is, ook al is die liefde niet volmaakt.

Als we de laatste verzen lezen, dan zien we nog een keer heel duidelijk wat leven in het licht is.

Leven in het licht, leven naar Gods geboden, betekent twee dingen.

Het betekent allereerst: dat we geloven in de naam van Gods Zoon Jezus Christus.

En van daaruit, ten tweede, dat we de naaste liefhebben.

Wanneer je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, wanneer je gelooft dat Hij gekomen is.

Dat Hij zijn leven gaf voor jouw zonden, dat Hij er is om jou te helpen en te dragen,

als de grote verlosser, de rustgever, de bevrijder, de helper, Hij die er is en er zal zijn.

Nee, niet maar als een vage macht, maar als de zoon die werkelijk mens geworden is.

Dan is de Geest in je aan het werk. Dan mag je zeker weten dat Hij in je hart woont.

Dan mag je als basis in je leven weten: ik ben geliefd, ik deel in de liefde van God voor mij.

[#8 Geliefden]  

Hoe ouder ik word, hoe vaker ik er achter kom, dat het je geliefd weten zo belangrijk is.

Die moeite die je hebt in de klas, die problemen die er zijn in de familie.

De stress die je elke dag weer ervaart, en lastig kan handelen.

De manier waarop je relatie met je ouders je leven ingewikkeld kan maken.

De enorme druk die je je zelf oplegt, of juist de lauwheid en onverschilligheid die gekomen is.

Al die situaties waarin je te maken hebt met andere mensen.

Wat als je nou eens elke dag heel duidelijk opnieuw mag horen. Ik ben geliefd.

Ik vind mijn rust in Jezus. Dat proef je ook in de manier waarop Johannes hier spreekt;

Hij spreekt ze aan als: Lieve kinderen, En later als: geliefden!

Als je dat ’s morgens in de spiegel tegen jezelf mag zeggen.

Dat je door de Geest gaat geloven dat God in je woont, dat je kostbaar bent.

Dat je echt geliefd bent.

[#9 Vul mij opnieuw!]

Wanneer je dan vervolgens op eigen kracht gaat proberen om de ander te helpen.

Dan kan de batterij snel leeg raken. Vergelijk het met een auto.

Het kan een mooie auto zijn, maar als je niet op tijd tankt of oplaadt komt hij stil te staan.

Wat bij ons vaak gebeurt is dat we zelf proberen voor te bewegen.

Wie gaat er niet tanken of opladen, als je merkt dat de brandstof bijna op is.

Maar wat doen wij vaak: we gaan nog beter ons best doen, het laatst restje eruit persen.

Zelf liefde op te wekken, voor God, voor de ander, thuis, op je werk of op school.

Terwijl Jezus dan naar ons kijkt en zegt: geloof in Mij, bid Mij wat je wil, zoek Mij op.

Begin je dag met Mij en ik wil je vullen met mijn liefde, aarzel niet om het mij te vragen.

Dan kun je door de kracht van de Geest groeien in liefde.

Laten we bidden dat we zo in de gemeente de Geest mogen ervaren.

Het zo mogen doorgeven, en laten schijnen.

Dat we ons oefenen om werkelijk naar de ander om te zien.

Dat we het mooie wat er is in de gemeente omarmen en God ervoor prijzen.

Dat zo werkelijk door het geloof in Jezus, we iets mogen proeven van de wereld die volmaakt is.

Waarin je voor altijd alleen maar zult delen in Gods liefde. Samen met al Gods kinderen. Amen

Zingen Heilige Geest van God